Staff Advokatfirma

Ring oss på:

22 98 26 00

Fri rettshjelp

Vi yter bistand på en rekke saksområder hvor du kan ha krav på fri rettshjelp slik at staten betaler helt eller delvis. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Det omfatter også ren rådgivning fra advokat. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Du kan få fri rettshjelp i for eksempel familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Det er et grunnvilkår i mange saker at inntekten din ikke overstiger rettshjelpslovens inntektsgrenser. I de fleste saker der du innvilges fri rettshjelp, vil det påløpe en egenandel som du må dekke selv.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Vi gir deg veiledning i forhold til om du har krav på fri rettshjelp. Vi må i den enkelte saken vurdere konkret om vi ønsker å påta oss et oppdrag.